Noteikumi

Šie noteikumi pēdējo reizi ir atjaunināti un spēkā no 13.12.2022.

Lidostas Mācību centra mājas lapas lietošanas noteikumi


1. Izmantojamie termini

1.1. Mācību centra mājaslapa – tīmekļa vietne rix-academy.com.

1.2. Lidosta – valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga”.

1.3. Apmācības – apmācības, kas ir norādītas Mācību centra mājaslapā un uz kurām Pakalpojuma saņēmēja atbildīgajai personai ir iespēja pieteikt sava uzņēmuma/organizācijas darbiniekus.

1.4. Apmācību pieteikuma apstiprinājums – Mācību centra nosūtīts e-pasts uz Pakalpojuma saņēmēja atbildīgās personas reģistrēto e-pasta adresi, kas apliecina, ka Pakalpojumu saņēmēja atbildīgās personas pieteiktie uzņēmuma/organizācijas darbinieki ir reģistrēti attiecīgajām Apmācībām.

1.5. Atbildīgā persona – Pakalpojuma saņēmēja pilnvarotā persona, kura ir tiesīga uzņēmuma/organizācijas vārdā reģistrēties Mācību centra mājaslapā un pieteikt darbiniekus uz Apmācībām.

1.6. Mācību centrs – Lidostas struktūrvienība, kas nodrošina Apmācības un administrē Mācību centra mājaslapas lietošanu.

1.7. Pakalpojuma saņēmējs – juridiska persona, kurai ir noslēgts līgums ar Lidostu, kas paredz apmācību pakalpojumu sniegšanu.

1.8. Reģistrēts lietotājs – Mācību centra apstiprināta Atbildīgā persona, kurai Mācību centrs ir izveidojis lietotāja profilu Mācību centra mājaslapā.

2. Reģistrētā lietotāja profila izveidošana Mācību centra mājaslapā

2.1. Lai pieteiktu Pakalpojuma saņēmēja darbiniekus uz Apmācībām, Pakalpojuma saņēmējam Atbildīgajai personai ir jābūt izveidotam Reģistrētā lietotāja profilam Mācību centra mājaslapā.

2.2. Reģistrējoties lietotāja profila izveidei Atbildīgajai personai ir jānorāda patiesi, precīzi un pilnīgi dati, kas nepieciešami Reģistrētā lietotāja profila izveidei. Nospiežot pogu “Reģistrēties” Atbildīgā persona uzņemas pilnu atbildīgu par savu datu pareizību un patiesumu kā arī apliecina piekrišanu šiem Lidostas Mācību centra mājas lapas lietošanas noteikumiem.

2.3. Lidosta neuzņemas atbildību par sekām, kas var rasties dēļ Atbildīgās personas nepatiesiem, nekorektiem, nepilnīgiem vai kļūdaini iesniegtiem datiem.

2.4. Pēc Reģistrētā lietotāja profila izveides reģistrācijas pieteikuma saņemšanas, Mācību centrs pārbauda vai pieteiktais uzņēmums/organizācija ir uzskatāms par Pakalpojuma saņēmēju, t.i., vai Reģistrētā lietotāja profila izveides pieteikuma datos norādītajam uzņēmumam/organizācijai ir noslēgts un spēkā esošs attiecīgs līgums ar Lidostu.

2.5. Pēc Reģistrētā lietotāja profila izveides pieteikuma saņemšanas, Mācību centrs pārbauda vai pieteiktā persona ir uzskatāma par Pakalpojuma saņēmēja Atbildīgo personu, t.i. vai viņa ir minēta kā tiesīga pieteikt apmācību pakalpojumus attiecīgajā Pakalpojumu saņēmēja un Lidostas līgumā. Ja Reģistrētā lietotāja profila izveides pieteikumā minētā persona nav minētā Pakalpojumu saņēmēja un Lidostas līgumā, bet ir pilnvarota atsevišķi, tad vienlaikus ar Reģistrētā lietotāja profila izveidošanas pieteikumu Pakalpojumu saņēmējam ir jānosūta no Pakalpojumu saņēmēja un Lidostas apmācību pakalpojumu līgumā noteiktas Pakalpojuma saņēmēja e-pasta adreses uz Mācību centra e-pasta adresi: [email protected] attiecīgs Pakalpojumu saņēmēja pilnvarojums vai tā apliecināta kopija, kas apliecina Reģistrētā lietotāja profila izveides pieteikumā minētās personas tiesības būt par šī Pakalpojuma saņēmēja Atbildīgo personu. Attiecīgajam pilnvarojumam ir jābūt sagatavotam un apliecinātam atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2.6. Ja Mācību centrs konstatē, ka Reģistrētā lietotāja profila izveides pieteikumā minētais uzņēmums ir uzskatāms par Pakalpojuma saņēmēju un šajā pieteikumā minētā persona ir uzskatāma par šī Pakalpojumu saņēmēja Atbildīgo personu, Mācību centrs izveido attiecīgu Reģistrētā lietotāja profilu un nosūta uz Reģistrētā lietotāja profila izveides pieteikumā minēto Atbildīgās personas e-pastu Lidostas Mācību centra Reģistrētā lietotāja piekļuves datus ar sākotnējo piekļuves paroli.

2.7. Reģistrētais lietotājs ir atbildīgs par sākotnējās paroles nomaiņu, savas paroles glabāšanu un neizpaušanu citām personām, kā arī apņemas regulāri veikt paroles maiņu, tai skaitā nekavējoties mainīt paroli, ja tā ir kļuvusi zināma citām personām.

2.8. Ja Mācību centrs konstatē, ka Reģistrētā lietotāja profila izveides pieteikumā minētais uzņēmums nav uzskatāms par Pakalpojuma saņēmēju un/vai šajā pieteikumā minētā persona nav uzskatāma par šī Pakalpojumu saņēmēja Atbildīgo personu, Mācību centrs neizveido Reģistrētā lietotāja profilu un nosūta uz Reģistrētā lietotāja profila izveides pieteikumā minētās personas e-pastu atteikumu izveidot Reģistrēto lietotāja profilu, norādot arī atteikuma iemeslu. Šādā gadījumā uzņēmumam/organizācijai ir jānovērš konstatētas neatbilstības un no jauna jāveic Reģistrētā lietotāja profila izveides pieteikuma nosūtīšana.

2.9. Ja ir nepieciešams mainīt Pakalpojuma saņēmēja Reģistrēto lietotāju vai labot tā datus, tad esošais Reģistrētā lietotāja profils jādzēš un no jauna jāveic Reģistrētā lietotāja profila izveides pieteikuma nosūtīšana. Lai izdzēstu esošo Reģistrēto lietotāju Pakalpojumu saņēmējam ir jānosūta no Pakalpojumu saņēmēja un Lidostas līgumā noteiktas Pakalpojuma saņēmēja e-pasta adreses uz Mācību centra e-pasta adresi: [email protected] attiecīgs pieprasījums.

2.10. Ja spēku zaudē Pakalpojumu saņēmēja un Lidostas apmācību pakalpojumu līgums Mācību centrs nekavējoties bloķē un izdzēš arī šī Pakalpojumu saņēmēja Reģistrētā lietotāja profilu un Atbildīgā persona vairs nav tiesīga pieteikt Apmācības.

3. Apmācību pieteikums

3.1. Mācību centra mājaslapā sadaļā “Apmācības”, Reģistrēts lietotājs izvēlas konkrētās Apmācības, pieejamo Apmācību datumu un laiku.

3.2. Reģistrēts lietotājs uz Apmācībām var pieteikt tikai konkrētus Pakalpojuma saņēmēja darbiniekus, katram darbiniekam norādot: darbinieka vārdu un uzvārdu; e-pastu; vai Apmācības ir pirmreizējās – jā/nē.
Atsevišķām Apmācībām ir papildus jānorāda: katra pieteiktā darbinieka iepriekšējās darbības pārbaudes datums; vai pieteiktajam darbiniekam ir pastāvīgā caurlaide – jā/nē.

3.3. Pēc Apmācību pieteikuma nosūtīšanas Mācību centrs izskata saņemto Apmācības pieteikumu un tā atbilstības gadījumā, Reģistrētais lietotājs saņem Apmācību pieteikuma apstiprinājumu.

3.4. Lidostai ir tiesības atteikt jebkura Reģistrētās lietotāja darbinieka Apmācību pieteikumu, ja tam ir pamatos iemesls. Šādā gadījumā Mācību centra nosūta attiecīgu e-pastu uz Reģistrētā lietotāja e-pasta adresi ar attiecīgo atteikuma pamatojumu.

3.5. Piesakot Pakalpojuma saņēmēja darbiniekus apmācībām Reģistrētajam lietotājam ir jānorāda patiesi, precīzi un pilnīgi darbinieku dati. Lidosta neuzņemas atbildību par sekām, kas var rasties dēļ Reģistrētā lietotāja nekorektiem, nepilnīgiem vai kļūdaini iesniegtiem datiem.