Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk testā – Datu subjekts) informāciju par to kādam nolūkam VAS “Starptautiskā Lidosta “Rīga”” (turpmāk tekstā
– Lidosta) iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt datu subjektu par tā tiesībām un pienākumiem.

1.2. Apstrādājot personas datus Lidosta ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

1.3. Lidostas Privātuma politika attiecas uz ikvienu Datu subjektu, kas nav Lidostas darbinieks, un kuru personu datus apstrādā Lidosta un tā ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Datu subjekts ir sniedzis personas datus: Lidostas mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski.

1.4. Lidostas Privātuma politika neattiecas uz citu komersantu veiktajiem datu apstrādes pasākumiem, sniedzot savus pakalpojumus izmantojot Lidostas infrastruktūru (piemēram, Lidostas apakšnomnieki, veikali, ēdināšanas, lidlauka pakalpojumu, auto nomas, transporta pakalpojumi un citu pakalpojuma sniedzēji). Šādos gadījumos aicinām iepazīties ar attiecīgā komersanta sniegtajiem personas datu apstrādes mērķiem un datu apstrādes tiesisko pamatu.

2. Pārzinis un kontaktinformācija

2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Starptautiskā Lidosta “Rīga””, vienotās reģistrācijas Nr. 40003028055, juridiskā adrese Mārupes nov., Lidosta “Rīga”, “Lidosta “Rīga” 10/1″, LV-1053, tālrunis +37167207135, e-pasts: office@riga- airport.com, www.riga-airport.com.

2.2. Par jautājumiem vai neskaidrībām saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi, lūgums iesnieguma formā sūtīt uz e-pastu: [email protected] vai personīgi vēršoties Lidostas juridiskajā adresē.

3. Personas datu apstrādes mērķis

3.1. Lidosta apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

3.1.1. Civilās aviācijas drošības nodrošināšanai.

3.1.2. Komercdarbības veikšanai un pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā, bet ne tikai:

 • Nodrošināt Datu subjekta identificēšanu;
 • Pakalpojumu līguma noslēgšanai un izpildei;
 • Pakalpojumu finanšu dokumentu sagatavošanai;
 • Pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai;
 • Datu subjekta iesniegumu izskatīšanai un apstrādei;
 • Datu subjekta aptauju un tirgus pētījumu veikšanai;
 • Transporta un viesu caurlaižu sagatavošanai;
 • Lidostas personāla atlases procesa īstenošanai;
 • Lidostas rīkotajos pasākumos, Lidostas tīmekļa vietnēs un sociālajos tīklos.

3.1.3. Lidostas likumisko interešu aizsardzībai un līgumsaistību izpildei;

3.1.4. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1. Lidosta apstrādā Datu subjekta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei ar Datu subjektu, tai skaitā, lai noslēgtu līgumu pēc Datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai Lidosta izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • administratīvo aktu un tajā uzlikto pienākumu izpildi;
 • Lidostai saistošiem starptautiskiem dokumentiem;
 • Lidostai īstenojot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 • saskaņā ar Lidostas vai trešo personu leģitīmajām interesēm;
 • atsevišķos gadījumos saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu.

4.2. Lidostas likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms pakalpojuma līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt pakalpojumu līgumu saistību izpildi;
 • saglabāt Datu subjektu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centru un interneta mājaslapā;
 • novērst noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu;
 • aizsargāt Lidostas likumīgās intereses tiesā, citās valsts institūcijās, kā arī saņemot juridisko palīdzību.
 • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • īstenot sociālās korporatīvās atbildības un sabiedrības investīciju politiku;
 • popularizēt uzņēmuma tēlu un veikt mārketinga aktivitātes;
 • veicināt uzņēmuma korporatīvo kultūru;
 • veidot un saglabāt liecības par uzņēmuma vēsturi un attīstību.

5. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

5.1. Lidosta apstrādā Datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

5.2. Lidosta rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Lidostas vārdā un uzdevumā apstrādā Datu subjekta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu Datu subjekta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

5.3. Lai nodrošinātu Datu subjektu interešu aizsardzību, Lidosta nepārtraukti pilnveido savus iekšējos procesus un pasākumus. Kā piemēram, personāla, IT infrastruktūras, tehnisko resursu, kā arī Lidostas objektu aizsardzības procesus. Visu šo pasākumu ietvaros tiek nodrošināts atbilstošs informācijas aizsardzības līmenis, kas nepieļauj neautorizētu piekļuvi datu subjekta Personas datiem.

5.4. Personas dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

 • kamēr ir spēkā ar Datu subjektu noslēgtais līgums;
 • kamēr ir spēkā līgumi ar trešajām pusēm par gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Lidosta vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Datu subjekta personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

5.5. Apstrādājot personas datus, Lidosta nodrošina personas datu aizsardzības obligāto tehnisko un organizatorisko prasību izpildi.

5.6. Lidosta neuzņemas atbildību par nepareiziem, nepilnīgiem vai kļūdaini iesniegtiem datiem no Datu subjekta puses. Datu subjekts ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu.

6. Personas datu piekļuves kategorijas

6.1. Lidosta neizpauž trešajām personām Datu subjekta personas datus vai līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu konkrētā līguma izpildi (piemēram, reģistrētu Datu subjektu konkrētam gaisa pārvadājumam un izsniegtu gaisa pārvadājumam nepieciešamos dokumentus, vai autostāvvietu rezervācija, atliktais pirkums, VIP termināla izmantošana, Fast track, RIX Club, Shop&Collect, u.tml.), vai ar likumu deleģētu funkciju (Valsts policija, Valsts robežsardze u.tml.);
 • saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • Latvijas Republikas saistošos ārējos normatīvajos aktos un starptautiskos dokumentos paredzētajos gadījumos, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Lidostas likumīgo interešu aizsardzībai;
 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod Lidostas vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

6.2. Lidosta nenodod Datu subjekta personas datus trešo pušu valstīm (tas ir, valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zona), izņemot:

 • normatīvajos aktos un Lidostai saistošos starptautiskajos dokumentos noteiktos gadījumos, kas saistīti ar civilas aviācijas drošību, aviācijas nelaimes gadījumiem, apdraudējumiem vai incidentiem;
 • trešo pušu valsts sadarbības partneri dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu konkrētā līguma izpildi (piemēram, reģistrētu Datu subjektu konkrētam gaisa pārvadājumam un izsniegtu gaisa pārvadājumam nepieciešamos dokumentus).

7. Personas datu subjekta tiesības un pienākumi

7.1. Datu subjekts piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, ja tāda ir nepieciešama, var dot Lidostas tīmekļa vietnē internetā vai klātienē Lidostas juridiskajā adresē. Visos pārējos gadījumos, kad Lidosta realizē savas likumiskās tiesības nodrošinot Civilās aviācijas drošību, ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos piekrišana personas datu apstrādei Datu subjektam netiek prasīta.

7.2. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir interneta mājaslapā vai klātienē Lidostas juridiskajā adresē un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

7.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Datu subjekta piekrišana bija spēkā.

7.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

7.5. Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz pašu Datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Lidostas leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Lidostas pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

7.6. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

7.7. Apstrādājot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Lidosta pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7.8. Lidosta atbildi Datu subjektam nosūtīs pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē.

7.9. Lidosta nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Datu subjekta pretenziju gadījumā Lidosta veiks visas nepieciešamās darbības, lai pretenziju atrisinātu, bet gadījumā, ja tas neizdodas, Datu subjektam vienmēr ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

7.10. Datu subjektu iesniegumus saistībā ar minētajām tiesībām Lidosta izskata bez maksas. Iesnieguma izskatīšana var tikt atteikta vai par to var tik piemērota samērīga samaksa, ja tie iesniegti acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, kā arī citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

7.11. Datu subjektam ir pienākums iepazīties ar šo Privātuma politiku, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar šo datu subjektu un kuru intereses tādējādi var tikt skartas šīs personas datu apstrādes procesos. Lidosta sagaida, ka visi personu dati, kas tiek iesniegti, neskar citu personu intereses. Gadījumos, kad saskaņā ar attiecīgiem nosacījumiem personai ir iespēja dot piekļuvi vai kopīgi ar citu personu izmantot savus Pakalpojumus, tā pati ir atbildīga par šo personu informēšanu par konkrēto procesu ietvaros veikto datu apstrādi un no tā izrietošajām saistībām.

8. Lidostas tīmekļa vietne un sīkdatņu lietošana

8.1. Lidostas tīmekļa vietnē var tikt izmantota sīkdatņu tehnoloģija sekojošiem mērķiem:

8.1.1. uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, nodrošināt tās darbību un funkcionalitāti;

8.1.2. nodrošināt datu subjektam iespēju brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni, izmantojot visas tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par Lidostas piedāvātiem pakalpojumiem un iegādāties tos;

8.1.3 noteikt visapmeklētākās tīmekļa vietnes sadaļas, iegūstot statistikas datus par tīmekļa vietnei un to sadaļu apmeklētāju skaitu, pavadīto laiku u.c.;

8.1.4. parādītu tīmekļa vietnes apmeklētāja vajadzībām pielāgotu reklāmas informāciju.

8.2. Sīkdatnes identificē tikai datu subjekta iekārtu, taču nekādā formā neizpauž datu subjekta identitāti;

8.3. Datu subjektam jebkurā laikā ir tiesības atteikties no turpmākas savu datu apstrādes, izņemot, ja normatīvajos aktos nav paredzēts citādāk, bet gadījumos, ja minētie dati ir tehniski būtiski Pakalpojumu nodrošināšanai, tad pastāv iespēja, ka Lidosta nevarēs konkrēto Pakalpojumu nodrošināt pilnā apmērā kā sākotnēji paredzēts;

8.4. Lidostas tīmekļa vietnē var tikt ievietotas saites uz citu pakalpojumu sniedzēju (trešo personu) tīmekļa vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Lidosta nenes atbildību.

9. Saziņa ar Datu subjektu

9.1. Lidosta veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot Datu subjektu norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi vai pasta adresi).

9.2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Lidosta veic uz noslēgtā līguma pamata.

9.3. Pārējos gadījumos Lidosta sazinās ar Datu subjektu balstoties uz Datu subjekta iesniegtā pieprasījuma pamata, ievērojot Datu subjekta norādīto vēlamo saziņas veidu un/vai normatīvo aktu prasības.

10. Citi noteikumi

10.1. Lidostai ir tiesības veikt grozījumus Privātuma politikā, un tīmekļa vietnē vienmēr ir jaunākā Privātuma politikas versija.

10.2. Ja šī Privātuma politika ir tulkota citās valodās, tad pretrunu gadījumā noteicošais ir teksts latviešu valodā.

10.3. Lidostas Privātuma politikai ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Visas nesaskaņas tiks risinātas sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdi tiks izskatīti Latvijas Republikā tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.